Projecten waarin Erik Smit de afgelopen periode o.m. heeft geadviseerd:

Periode 2015-2016:

 1. 's-Hertogenbosch; ontwikkelaar/ aannemingsbedrijf onderhoud- en renovatieovereenkomst met woningstichting; zie project
 2. Kerkdriel; Woningstichting Maasdriel; koopovereenkomst uitbreidinggebied Kerkdriel Zuid;

 3.  

  Urk; Prota Holding BV; huurovereenkomst Leger des Heils; zie project
 4. 's-Hertogenbosch; MTD Landschapsarchitecten; advisering bezwaarschrift omgevingsprocedure woningbouwproject; zie project

 5. Urk; Prota Projectontwikkeling BV; woningbouwontwikkeling uitbreidingswijk Urk; samenwerkings- en realiseringsovereenkomst gemeente Urk; zie project

 6. Vught; Joannes Bosco Stichting/ Conferentiecentrum Huize Bergen; sloop en nieuwbouw hotelaccomodaties; advisering bouwteam- en architectenovereenkomst; zie project

 7. Leiden; Bouwconsulting BV; advisering huurovereenkomst;

 8. Groningen; Wood & Apples; advisering omvang contractuele ontwikkelafspraken; zie project

 9. Kerkdriel: Woningstichting Maasdriel; advisering inzake splitsingsakten Centrumplan en overeenkomsten stallingplaatsen; zie project

 10. 's-Hertogenbosch; advisering ontwikkelaar inzake te late oplevering woonappartementen; zie project 

 11. Advisering VvE bestuur en ledenvergadering;

 12. Heerlen; advisering Hendriks- Coppelmans bestemmingsplanprocedure;

 13. Urk; advisering en bezwaarprocedure omgevingsvergunning;  

 14. De Meern, Utrecht; advisering particuliere belegger inzake herontwikkelingsovereenkomst bedrijfsgebouwen;  

 15. Someren; advisering particuliere belegger huurovereenkomst supermarkt;

 16. Haaren; Duinoord; advisering Stichting particuliere belanghebbenden inzake vergunningenprocedures recreatiebedrijf; zie project 

 17. Nuenen; Kinderdagverblijf; advisering omzetting huurovereenkomst naar erfpacht en opstalrecht; zie project

 18. Oirschot; advisering aannemer inzake aanbestedingsprocedure;

 19. Roosendaal: ontwikkelaar; advisering herontwikkelingsovereenkomst kantoorgebouw naar woonappartementen;

 20. RAU Architecten Amsterdam; advisering samenwerkingsovereenkomst met Belgisch architectenbureau voor Campusproject in Kortrijk; zie project

 21. Rosmalen; advisering aannemer inzake ontwikkelovereenkomst realisering supermarkt en woonappartementen;

 22. Ontwikkelaar; samenwerkingsovereenkomst adviseur

 23. Voorontwerpbestemingsplan Theater aan de Parade;('s-Hertogenbosch) zienswijzen ingediend namens religieuze orde; zie project 

 24. Ontwikkelaar; advisering over verlenging/ aanpassing raamovereenkomst beheer en exploitatie vastgoed zorginstelling; zie project

 25. Ontwikkelaar; advisering managementovereenkomst;

 26. Ontwikkelaar: advisering aanpassingen overeenkomst aankoop en ontwikkeling kerkgebouw; 

 27. Bouwconsulting; advisering inzake woningbouwcomplex; zie project

 28. Bestemmingsplanprocedure Bergen op Zoom; zienswijzen ingediend;

 29. Omgevingsvergunningen Sint Oedenrode en Landgraaf: bezwaarschriften ingediend;

 30. Kwartiermakers in de Bouw; advisering algemene voorwaarden en samenwerking; zie project

 31. Kwartiermakers in de Bouw; advisering project Nul op de Meter;

 32. Nuenen kinderdagverblijf; advisering inzake huurovereenkomsten kinderdaglocaties;

 33. Beleggers: weigering omgevingsvergunning voormalig MOB complex; bezwaarschrift ingediend;

 34. Pariculieren; (on)mogelijkheid woonbebouwing met wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan; onderhandelingen met gemeente;

 35. Supermarkt; advisering aannemingsovereenkomst realisering verbouwing;

Periode 2013-2014:

   

 • Maasdriel; advisering inzake al dan niet bestaande koopovereenkomst en uitwerking nadere afspraken; 
 • Urk; advisering samenwerkingsovereenkomst ontwikkelaar/ gemeente; realiseringsovereenkomst ontwikkelaar/ aannemer; Woningborg contracten en bestemmingsplan: zie project
 • Onderhandelingen namens huurder over nieuwe voorwaarden huurovereenkomst restaurant en vergadercentrum;
 • Advisering inzake aanbesteding door Woningstichting voor woningen in project voormalige Witteschool;zie project
 • Advisering inzake bestemmingsplan voor Stichting tegen gemeente Vught ter behoud natuurwaarden in samenhang met woningen: zie project 
 • Erfdienstbaarheden onderzoek ontwikkeling nieuwbouw in Kerkdriel:
 • Advisering planschade bij herontwikkeling;
 • Advisering inzake aannemingsovereenkomst Woningstichting Kerkdriel inzake project Delkant; parkeergarage, supermarkt en woningen/ appartementen: zie project
 • Advisering Congregatie inzake verkoop en herontwikkeling kloostergebouw en -locatie; zie project
 • Urk: zienswijzen namens ontwikkelaar inzake bestemmingsplan havengebied: zie project
 • 's-Hertogenbosch; verweerschrift namens ondernemer/eigenaar tegen uitbreidingsplan/ nieuwbouw winkel Zara;
 • Advisering VVE inzake splitsingsakte en verdeling verplichtingen;
 • Advisering Woningstichting inzake akte van splitsing en verkoop/ levering appartementsrechten inzake winkels, parkeerplaatsen en woonappartementen; zie project
 • Advisering inzake zienswijzen namens projectontwikkelaar/ eigenaar bestemmingsplan Veghel:zie project
 • Advisering inzake Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ontwerpbedrijf: zie project
 • Advisering koper woonappartement binnenstad 's-Hertogenbosch inzake korting vanwege te late oplevering;
 • Advisering aankoop/ verhuur beleggings- bedrijfspand: zie project 
 • Advisering ontwikkelaar/ aannemer ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst met gemeente: zie project
 • Advisering stichting inzake aanbesteding Brede Maatschappelijke voorziening, incl. school: zie project
 • Advisering VVE inzake splitsingsreglement en vestiging shoarmazaak;
 • Advisering ondernemer binnenstad 's-Hertogenbosch inzake omgevingsvergunning aanpassing achterbouw winkel naar woonappartement;
 • Advisering inzake huurvoorwaarden huur bovenwoning winkel;
 • Advisering ontwikkelaar/ aannemer inzake zienswijzen bestemmingsplan Heerlen: zie project
 • Advisering ontwikkelaar/aannemer inzake omgevingsvergunning woningen nieuwbouw: zie project
 • Advisering VVE tijdens jaarvergadering algemeen;
 • Advisering particuliere eigenaar recreatiewoning inzake parkvoorwaarden:zie project 
 • Advisering huurder bij oplevering gehuurde;
 • Advisering zorgstichting herontwikkeling en nieuwbouw zorgvoorziening en zorgwoningen in vlissingen:zie project
 • Advisering belegger nakoming hiuurvoorwaarden supermarkt;
 • Advisering aannnemer inzake aanspraak kopers op korting vanwege vermeende te late oplevering;
 • Advisering Stichting Duinoord inzake overlast recreatiecentrum; zie project 
 • Advisering eigenaar winkel inzake overlast door nieuwbouw buurpand;
 • Advisering onderaannemer inzake verbouwing provinciehuis Noord Brabant;
 • Advisering Congregatie inzake tijdelijk gebruik wooneenheden;
 • Advisering aannemer inzake uitvoering en samenwerking zorgproject; zie project  
 • Advisering Congregatie inzake voorwaarden overeenkomst van geldlening
 • Advisering gemeente inzake aanpassingen overeenkomst met exploitant recreatieve voorzieningen 

 

Periode 2012-2013:

 • Kerkdriel; ontwikkeling en realisering nieuwbouw Hema vestiging met 5 woonappartementen; opstellen koop-/aannemingsovereenkomst, advisering akte van splitsing en advisering aanbestedingstraject  zie project
 • Kerkdriel; ontwikkeling en realisering grote supermarkt met dagwinkels. ondergrondse parkeergarage, koop- en huurappartementen; opstellen koop- en koop-/aannemingsovereenkomsten, advisering akte van splitsing en aanbestedingstraject;   zie project

periode 2010-2012:

 • Cuyk, Ontwikkelaar; ontwikkeling en realisering woningbouw, advisering inzake koopovereenkomst ontwikkelaar/gemeente: zie project
 • Uden; Gemeente; woningbouwproject; advisering inzake exploitatieovereenkomst: zie project  
 • Maasdriel, Woningstichting; start bouw 1e fase Centrumplan; opstellen koop-/aannemingsovereenkomsten; beoordelen akte van splitsing: zie project
 • 's-Hertogenbosch, Woningstichting; advisering inzake aannemingsovereenkomst; zie project
 • Utrecht, Aannemer; advisering inzake aannemingsovereenkomst:     zie project
 • Groningen, Stichting Scholenbouwmeesters Noord Nederland; advisering inzake samenwerking: zie project  
 • Uden, Gemeente; advisering inzake voorhuurovereenkomst Multi Functionele Accomodatie; zie project
 • Uden; Gemeente; analyse samenwerkingsovereenkomst zwembadproject;
 • Vlissingen; Technisch Adviseur; project voor onderwijs en bedrijven; advisering inzake aanbestedingsplicht: zie project
 • Tiel/Buren; Woningstichting; herontwikkeling appartementengebouw; advisering inzake exploitatieovereenkomst: zie project
 • Maasdriel; Woningstichting; Huisvesting ouderen; advisering inzake aanprakelijkheid gebruikers; zie project

--------------

 • Bodegraven; Aanbesteding, Ontwikkeling en Realisering huur- en koopwoningen met infrastructuur: zie project
 • Utrechtse Heuvelrug; Ontwikkeling Zorgcentrum en Zorgappartementen: zie project
 • Kerkdriel; Ontwikkeling, Verwerving, Verhuur, Verkoop en Realisering Centrumplan, inclusief winkels, woningen en ondergronds parkeren: zie project
 • Heiloo: WVG procedure
 • Uden: ontwikkeling- en realiseringsovereenkomst project zwembad, appartementen, horeca en bioscoop: zie verder
 • Amsterdam; Verbouwing kantoorgebouw: zie project
 • Rotterdam; Arbitrage inzake uitvoering technische installatie kantoorgebouw: zie project
 • Nijmegen; verkoop kantoorvilla: zie verder
 • Uden;  koopovereenkomst De Ideeëfabriek: zie verder
 • Urk; Ontwikkelings- en Samenwerkingsovereenkomst project Zeewijk: zie verder
 • 's-Hertogenbosch; Architectenselectie Sportcentrum Engelen: zie verder
 • Tilburg; Aanbesteding realisering School:zie verder
 • Delft; Aanbesteding Maatschappelijke Onderneming: zie verder
 • Harderwijk; realisering lagere school: zie verder
 • Harderwijk; Procedure plaatsing schoolnoodlokalen: zie verder
 • Uden; Samenwerking Marktpartijen: zie verder
 • Kerkdriel: vestigiging supermarkt: zie verder

 

 

 

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20