HomePublicatiesNieuwsbrief Februari 2012Print pagina
Afmelden voor deze mailing
   
Nieuwsbrief 2012- 01  Erik Smit

Inleiding

Deze nieuwsbrief over relevante bouw- en vastgoed juridische onderwerpen wordt verzonden aan opdrachtgevers en relaties van Kantoor Smit VastGoedJuristen. De nieuwsbrief verschijnt ten minste vier maal per jaar.

nr 2012-01/ februari 2012 door Erik Smit

 


Aanbestedingsrecht

 Drempelbedragen

Actuele drempelbedragen voor Europese Aanbestedingen 2012-2013 zijn gepubliceerd.

De belangrijkste bedragen zijn voor:

- werken: € 5.000.000,-
- leveringen: € 200.000,-
- diensten: € 200.000,-

De drempelbedragen zijn exclusief BTW.

Lees het volledige overzicht. 

Tenderned

Tenderned.nl is in werking getreden naast Aanbestedingskalander.nl. Op dit moment werken beide sites nog naast elkaar en zijn nog niet gekoppeld. Aanbestedingen die worden gepubliceerd op Aanbestedingskalader.nl komen nog niet automatisch op Tenderned.nl te staan. Alle aanbestedende diensten kunnen (ook) op Tenderned.nl nu hun opdrachten publiceren. Het wordt de bedoeling dat ondernemers digitaal via Tenderned.nl gaan inschrijven op een aanbesteding, waarbij vaste gegevens één keer worden vastgelegd en daarna hergebruikt bij nieuwe inschrijvingen. Het is de bedoeling dat aankondiging van een aanbesteding verplicht wordt na invoering van de nieuwe Aanbestedingswet.

www.aanbestedingskalender.nl

 
www.tenderned.nl

 

Lees hier meer over een kritische kanttekening rond de invoering van Tenderned. 

Aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft op 20 december 2011 een aantal voorstellen gepubliceerd voor nieuwe richtlijnen op het terrein van aanbesteden. Het gaat om de volgende voorstellen:

COM (2011) 896: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (klassieke overheid).
COM (2011) 895: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post.
COM (2011) 897: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessies.

Lees de samenvatting van deze conceptrichtlijnen.

Regelgeving

 

Regelgeving DNR/ UAV:

DNR 2011

De DNR 2011 is de opvolger van de DNR 2005 en is een speciale regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgever en architecten, ingenieurs en andere adviseurs. De herziening van de DNR 2005 heeft geleid tot inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Zo is onder meer bij het begrip "toerekenbare tekortkoming" in de definitie nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het wettelijke begrip.

Nieuw onder meer is het zogenoemde tweesporige aansprakelijkheidsregime van artikel 15, DNR 2011; Bij het aangaan van de adviesovereenkomst moeten opdrachtgever en adviseur kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of € 2.500.000,-. In de praktijk was er bij opdrachtgevers behoefte aan een ruimere aanprakelijkheidsbepaling qua hoogte, zonder dat de inhoud van de aansprakelijk is veranderd. Adviseur kan bij een hoger bedrag aan aansprakelijkheid bedingen dat de opdrachtgever de daarmede gepaard gaande hogere premiekosten betaalt.

Voor de tekst van de nieuwe DNR 2011, klik hier.......

Voor een tekstvergelijking DNR 2005 met de DNR 2011, klik hier....

UAV 2012

Na 23 jaar is er een nieuwe UAV vastgesteld: de UAV 2012.

Deze vervangt de UAV 1989 met welke heel bouwend Nederland is opgegroeid.

Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 vastgesteld. Het betreft een actualisering van de oude UAV 1989 en een samenvoeging van de UAV 1989 en UAVTI 1992.

De actualisering heeft vooral betrekking op het bij de tijd brengen van de terminologie van de UAV 1989 en het aanpassen aan het huidig Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie. Fundamentele wijzigingen zijn niet doorgevoerd.

Een belangrijke wijziging betreft de gelijktrekking van de positie van de voorgeschreven leverancier met die van de voorgeschreven onderaannemer. De specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier worden betrokken, dan wel de bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven is komen te vervallen (§5 lid 5 UAV 1989).

Ook de zorg voor milieu en veiligheid is aangescherpt (§ 5 lid 8, §6 lid 6, §6 lid 16a UAV 2012). Ten aanzien van installaties zijn veel aanvullende bepalingen opgenomen.

Voor de tekst van de nieuwe UAV 2012, klik hier.......


Wetgeving

Bouwbesluit 2012:

Een groot aantal voorschriften over het (ver|)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het (nieuwe) Bouwbesluit 2012, ter vervanging van het bouwbesluit 2003. De ingangsdatum wordt 1april 2012.

De wettelijke basis voor het nieuwe Bouwbesluit 2012 vormt het (nieuwe) artikel 2 van de Woningwet.

De grootste verandering is dat er voortaan één set technische voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (zoals tunnels, bruggen, overkappingen, schuttingen en straatmeubilair) zal zijn. Bovendien zijn deze voorschriften qua systematiek, begrippen en begripsbepalingen beter op elkaar afgestemd.

Voor de tekst van het Bouwbesluit 2012, zoals gepubliceerd in het Staatsblad op 29 augustus 2011, klik hier ...

 

Voor het infoblad over het Bouwbeslut 2012 met praktische info, klik hier....


Jurisprudentie.

 Hof Arnhem 23 januari 2012 LJN: BV1139

Aanbestedingszaak, niet Europees met de vraag of een beroep op de Europese Grossmann-zaak mogelijk is (rechtsverwerking indien niet tijdig bedenkingen geuit door inschrijver"

4.6 Het Hof stelt allereerst vast dat het hier gaat om een nationale, private aanbesteding. Het arrest van het HvJ EG van 12 februari 2004, zaak C230/02 (Grossmann), kan hier geen toepassing vinden, nu de Richtlijn waaraan in dat arrest uitleg werd gegeven (Richtlijn 89/665 EEG van de Raad van 21 december 1989, Pb EG 1989, L 395), noch zijn opvolger (Richtlijn 2004/18 EEG), hier vanwege het private karakter van de aanbesteding een rol speelt. Tegen die achtergrond is ook geen ruimte voor richtlijnconforme interpretatie. Het gaat dus om de vraag of naar Nederlands recht sprake is van rechtsverwerking aan de zijde van Vivisol, dat wil zeggen of haar handelwijze van dien aard is dat het geldend maken van haar vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hetgeen appellanten in dit verband hebben aangevoerd komt erop neer dat Vivisol ondanks de bij haar al tijdens de offerteaanvraag bestaande vragen in verband met een gebrek aan duidelijkheid en transparantie van het gunningscriterium, heeft stilgezeten en haar bezwaren eerst heeft geuit nadat zij als leverancier van de CPAP-apparatuur was uitgesloten, terwijl toewijzing van de vorderingen verstrekkende gevolgen kan hebben.

Voor de volledige tekst van deze zaak, klik hier.....

Raad van Arbitrage voor de Bouw, 7 juli 2011, No. 71.571 (hoger beroep):

Non conformiteit gekochte parkeerboxen.

Kopers hebben niet gekregen wat zij op grond van de koopovereenkomsten mochten verwachten en doen een beroep op ontbinding van de beide koopovereenkomsten op grond van non-conformiteit, dan wel vernietiging op grond van dwaling.

De Raad van Arbitrage wijst de vorderingen van kopers af (gelijk ook in eerste aanleg door Arbiters is gedaan) en maakt daarbij onderscheid, conform de NEN normering tussen een stallingsgarage en een parkeergarage. Ook stelt de Raad dat kopers een eigen onderzoeksplicht hebben.

Voor de volledige tekst van de uitspraak: klik hier.............

Mr Erik C.J.M. SmitKantoor Smit VastGoedJuristen
Oude Baan 29b
5242 HT Rosmalen
T: 073-5230175
M: 06 53268680
F: 073-6427520

Tw: erikkantoorsmit

Li: eriksmit

www.kantoorsmit.nl

e.smit@kantoorsmit.nl
KvK: 16086204 
Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20